Redegjørelse knyttet til Åpenhetsloven

Organisering

Konsernets selskaper; Bernhard Olsen Eiendom AS (org.nr: 927 197 979), Bernhard Olsen AS, (org.nr: 959 424 616), XL-BYGG Bernhard Olsen AS (org.nr: 979 495 390) og Ranahytta AS (org.nr: 925 269 506), heretter benevnt samlet som «konsernet», er en mellomstor aktør i virksomhetsområdene vi opererer i.  Konsernets selskaper har hovedkontor i Mo i Rana.

Konsernet er del av det organiserte arbeidslivet og er medlem av NHO og derigjennom Byggenæringens Landsforening (BNL) og Virke. Konsernet er også medlem i Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon (NESO). Bernhard Olsen AS og XL-BYGG Bernhard Olsen AS er tilknyttet de landsdekkende kjedene Nordbohus og XL-BYGG. Disse kjedene er eid av Mestergruppen AS. Kjedesamarbeidet er blant annet rettet mot innkjøp.

Virksomhetsområde

Konsernets virksomhetsområder er 3 delt.  Bernhard Olsen AS forestår salg og produksjon av trehusbaserte boliger under merkevarenavnet Nordbohus der markedsområdet er Helgeland og deler av Salten. Ranahytta AS forestår salg og produksjon av fritidshus markedsført under sitt eget merkevarenavn og der markedsområdet er hele landet. XL-BYGG Bernhard Olsen AS selger trelast og byggevarer til kunder i Rana og omliggende kommuner.

Selskapene benytter NS-kontrakter (Norsk Standardkontrakter) ved salg av boliger og fritidshus samt i våre underentrepriser.

Ranahytta AS omfattes av egenimport fra nordiske land. Aktuelle leverandører er underlagt Mestergruppens innkjøpsstruktur.

Rutiner og retningslinjer knyttet til Åpenhetsloven

Deler av Åpenhetslovens sitt virkeområde er i stor grad allerede forankret i virksomhetenes rutiner og retningslinjer som følge av andre lovkrav og bransjestandarder som gjelder for bygg- og anleggsvirksomhet. Våre rutiner og retningslinjer er forankret hos daglig leder og/eller styret i den enkelte virksomhet.

I vårt arbeid med Åpenhetsloven har vi evaluert og oppdatert våre rutiner og retningslinjer for å bedre stille oss i stand til å oppfylle våre forpliktelser til ansvarlighet både i forhold til anstendige arbeidsforhold, menneskerettigheter og seriøsitet i næringslivet.

Aktsomhetsvurderingen

Vi foretar løpende kartlegging og vurdering av negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser. Arbeidet med aktsomhetsvurderingen utføres på følgende måte:

  • Det er foretatt aktsomhetsvurdering av egne virksomheter og avstemt dette mot gjeldende lovverk og krav.
  • Konsernets innkjøp av trelast og byggevarer blir hovedsakelig foretatt via Mestergruppen AS. I forbindelse med ivaretagelse av Åpenhetslovens krav i denne forbindelse, henvises det til Mestergruppen AS sin redegjørelse for Åpenhetsloven på: mestergruppen.no.
  • 1.året har vi prioritert å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av våre største leverandører av tjenester og varer som ikke kjøpes via Mestergruppen, samt leverandører som vi vurderer å være risikoutsatt.
  • Det er sendt ut skjema kalt «Årlig erklæring fra leverandører» for kartlegging av aktuelle leverandørers ivaretagelse av aktsomhetsvurderinger.
  • Mottatte svar fra leverandørene er deretter gjennomgått.

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi så langt ikke avdekket negative forhold og vi har heller ikke avdekket vesentlig risiko for negative konsekvenser. Foreløpig er det ikke behov for å iverksette tiltak da vi ikke har avdekt kritikkverdige forhold. For å begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, vil vi fortsette arbeidet med bl a å kvalitetssikre lønns- og arbeidsforhold hos våre underleverandører av tjenester.

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan konsernet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, så kan du kontakte daglig leder i aktuelt selskap. Du kan også melde fra dersom du skulle få kjennskap til forhold som bryter med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.